Lausunto liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan.

Enemmistö ry painottaa toiminnassaan liikennepolitiikan kehittämistä tasa-arvoisen liikkumisen ja sen kehittämisen huomioimiseksi kaikilla liikennekulttuurin osa-alueilla.
Viimeaikainen kehitys liikenneturvallisuuden näkökulmasta on ollut Helsingin alueella jalankulkijoille ja pyöräilijöille erityisen haasteellista. Kantakaupungin alueella yksityisautoilun määrä ei ole vähentynyt toivotulla tavalla. Pyöräilyn lisääntyminen on tuonut lisää turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä kaikille liikenteeseen osallistuville.
Enemmmistö ry katsoo että ainoa keino vaikuttaa liikenneturvallisuuteen pitkällä aikavälillä ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioonottaen on vähentää yksityisautoilua ja lisätä julkista liikennettä sekä turvallista pyöräilyä liikennemuotoina. Turvalliseen pyöräilyyn on vaikutettava kampanjoin ja ohjaustoimenpiteiden avulla. Helsingin kaupungin on sitouduttava rohkeampaan liikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteeseen kuin mitä liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa esitetään.
Helsingissä liikenneonnettomuudet jotka johtavat henkilövahinkoon ovat vähentyneet viime vuosina. Tätä kehitystä on edelleen tuettava erilaisin toimenpitein joista tärkeimpinä Enemmistö ry pitää seuraavia
– Kävelykeskustan rakentuminen kantakaupungin alueelle
– Pyöräilyn lisääntymisen huomioonottaminen entistä laajemmin liikenneväylien suunnittelussa sekä turvallisen pyöräilyn edistäminen
– Raitiovaunuliikenteen kehittäminen ja raideverkoston tuntuva lisääminen
– Yksityisautoilun tienkäyttömaksujen käyttöönotto / tietullit

Helsingissä liikenneturvallisuuden määrälliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat:
– tieliikenteessä kuolleiden määrä on enintään 4 henkeä vuodessa
– tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on enintään 490 henkeä vuodessa.
Enemmistön tavoitteena vuodelle 2020 on se että tieliikenteessä ei kuole yhtään ihmistä Helsingissä. Loukkaantuneiden määrän on laskettava enintään 200 henkeen vuodessa.
enemmisto

Enemmistö ry esittää että Helsingin kaupungin hyödyntää ”Ei liikenteessä kuolleita” tavoitetta laajasti ja ottaa sen liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman keskeiseksi tavoitteeksi. Tavoitteesta tulisi tehdä kaikkien kaupunkilaisten yhteinen päämäärä johon kaupunki ja kaupunkilaiset sitoutuisivat.